Pravilnik o dodjeli Nagrade Hrvatskog geografskog društva

Kako bi se prepoznala i istaknula uloga geografa u društvu te istaknula uloga zaslužnih geografa Hrvatsko geografsko društvo od 2020. godine dodjeljuje Nagradu Hrvatskog geografskog društva. Kategorije u kojima se dodjeljuje nagrada, postupak predlaganja kandidata te kriteriji koje predloženi kandidati moraju ispunjavati određeni su Pravilnikom o dodjeli Nagrade HGD-a.

 

Temeljem odluke Upravnog odbora Hrvatskog geografskog društva (u daljnjem tekstu Odbor) donosi se

PRAVILNIK O DODJELI NAGRADE HRVATSKOG GEOGRAFSKOG DRUŠTVA

 

Članak 1.
Ovim pravilnikom, uređuje se način rada Odbora za dodjelu „Nagrade Hrvatskog geografskog društva“ (dalje u tekstu: Odbor), kriteriji i način predlaganja, izbora i dodjele “Nagrade Hrvatskog geografskog društva“ (u daljnjem tekstu: Nagrada).

Članak 2.
Odbor za dodjelu Nagrade čini Upravni odbor Hrvatskog geografskog društva.
Predsjednik i potpredsjednik Odbora za dodjelu nagrade su predsjednik i potpredsjednik Upravnog odbora HGD-a.

Članak 3.
Odbor dodjeljuje Nagrade za najznačajnija ostvarenja istaknutim prosvjetnim djelatnicima, znanstvenicima i stručnjacima u području geografije u postupku koji se provodi jednom godišnje.

Članak 4.
Postupak za dodjelu Nagrade pokreće svake godine Odbor objavom javnog poziva na stranicama Hrvatskog geografskog društva najkasnije do 1. studenoga.
Rok za dostavu prijedloga utvrđuje Odbor u javnom pozivu. Rok za dostavu prijedloga ne smije biti kraći od 30 dana od dana objave javnog poziva.
Odbor može samostalno davati prijedloge za dodjelu Nagrade izvan roka utvrđenog natječajem.
U pozivu se objavljuju kriteriji za dodjelu Nagrade i utvrđuje postupak predlaganja.

Članak 5.
Nagrade se dodjeljuju u sljedećim kategorijama:
1. Nagrada za životno djelo
2. Nagrada za znanost
3. Nagrada za promidžbu i popularizaciju geografije
4. Nagrada za poučavanje geografije.

Članak 6.
Kriteriji za dodjelu Nagrade su sljedeći:

 • 1. U kategoriji Nagrada za životno djelo:
  Kandidat kojem se dodjeljuje nagrada za životno djelo mora se isticati među znanstvenicima i/ili nastavnicima koji su svojim radom obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji je profesionalni put zaokružen, a djela i ostvarenja ostaju trajno dobro te su svojim sveukupnim radom pridonijeli razvoju geografije u Republici Hrvatskoj i/ili na međunarodnoj razini.
 • 2. U kategoriji Nagrada za znanost:
  Kandidatu se dodjeljuje nagrada za cjelokupan znanstveno-istraživački rad kojim je pridonio razvoju novih znanstvenih spoznaja u polju geografije.
 • 3. U kategoriji Nagrada za promidžbu i popularizaciju geografije:
  Kandidatu se dodjeljuje nagrada za njegov značajni doprinos promidžbi i popularizaciji geografije kao struke, nastavnog predmeta i znanosti i/ili značajan doprinos radu Hrvatskog geografskog društva i njegovim aktivnostima.
 • 4. U kategoriji Nagrada za poučavanje geografije:
  Kandidat za Nagradu mora se naročito isticati u nastavi geografije u osnovnoškolskom, srednjoškolskom ili visokoškolskom obrazovanju ili u drugim oblicima poučavanja geografije prema zapaženim rezultatima u teorijskom ili praktičnom radu.

Predloženi kandidat mora imati završen diplomski sveučilišni studij geografije ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij geografije ili njihov ekvivalent.

Članak 7.

Prijedloge za dodjelu Nagrade mogu dati: pojedinci, osnovne i srednje škole, fakulteti, sveučilišta, udruge i druge ustanove i Odbor.

Svaka od navedenih institucija ili pojedinac mogu kandidirati najviše jednog kandidata. Iznimno se nagrada može dodijeliti i grupi pojedinaca, ako je doprinos koji se nagrađuje rezultat njihovog zajedničkog rada i djelovanja.

Svaki kandidat u jednoj godini može biti predložen za Nagradu unutar jedne kategorije.

Članovi Predsjedništva Upravnog odbora Hrvatskog geografskog društva za trajanja mandata ne mogu biti predloženi za dodjelu Nagrade. Ostali članovi Upravnog odbora mogu biti predloženi za dodjelu Nagrade, ali im tijekom postupka dodjele Nagrade prestaje članstvo u Odboru od trenutka podnošenja prijedloga njegove kandidature do odluke Odbora o dodjeli nagrade.

Članak 8.

Prijedlog za dodjelu Nagrade mora sadržavati:
a) životopis kandidata (najviše 1000 riječi),
b) obrazloženje prijedloga koje mora uključivati područje iz čl. 5. za koje se kandidat predlaže te opis doprinosa kandidata prema kriterijima iz čl. 6.,
c) popis svih znanstvenih, nastavnih i/ili stručnih radova i/ili aktivnosti koje kandidata kvalificiraju za predloženu kategoriju Nagrade.

Članak 9.

Odbor dodjeljuje Nagradu na temelju zaprimljenih prijedloga.

Ako pojedini prijedlog za dodjelu Nagrade nije potpun ili ne sadrži dovoljno elemenata za odlučivanje, Odbor takav prijedlog neće razmatrati.

Članak 10.

Odbor radi i odlučuje na sjednicama. Na sjednici Odbora vodi se zapisnik.

U slučaju odsutnosti predsjednika Odbor vodi njegov potpredsjednik.

Članak 11.

Odbor donosi odluke o Nagradama za svaku kategoriju javnim glasovanjem.

Član Odbora koji se ne složi s odlukom Odbora može tražiti da se njegovo izdvojeno mišljenje s obrazloženjem unese u zapisnik sjednice Odbora.

Odluke Odbora valjane su ako za njih glasuje većina ukupnog broja članova Odbora.

Članak 12.

Na odluke Odbora nisu moguće Žalbe.

Članak 13.

Svake godine može se dodijeliti jedna Nagrada za životno djelo.

Svake godine mogu se dodijeliti tri Nagrade za poučavanje geografije.

Svake godine mogu se dodijeliti najviše dvije Nagrade iz čl. 5., osim u slučajevima navedenim u st. 1 i 2 ovog članka.

Ako u pojedinoj kategoriji iz čl. 5. nema prijava ili ako ni jedan kandidat prema mišljenju Odbora u dovoljnoj mjeri ne zadovoljava odgovarajuće kriterije iz čl. 6. Nagrada neće biti dodijeljena.

Nagrada se na svečani način dodjeljuje u obliku povelje.

Članak 14.

Predsjednik Odbora objavljuje imena nagrađenih i dodjeljuje Nagradu na redovnoj ili izbornoj skupštini Hrvatskog geografskog društva za javni poziv objavljen prethodne godine.

Članak 15.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave na mrežnim stranicama Hrvatskog geografskog društva (www.hagede.hr)

Datum: 16. 6. 2020.

Predsjednik Hrvatskog geografskog društva

Prof. dr. sc. Danijel Orešić

Hrvatsko geografsko društvo Frontier Theme