Statut Društva

Temeljem čl. 13 Zakona o udrugama (NN 74/14), Skupština Hrvatskog geografskog društva, na redovnoj sjednici održanoj dana 9. siječnja 2015. godine donijela je

S T A T U T

H R V A T S K O G   G E O G R A F S K O G   D R U Š T V A

I OSNOVNE ODREDBE
1.
Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja udruge; o zastupanju, ciljevima i djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, o ostvarivanju javnosti rada udruge, o članstvu i članarini, pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova, o unutarnjem ustroju, o tijelima udruge, njegovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova, imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, prestanku, te postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge.

2.

Udruga djeluje pod nazivom: Hrvatsko geografsko društvo.
Sjedište udruge je u Zagrebu. Odluka o promjeni adrese sjedišta donosi se na sjednici Skupštine natpolovičnom većinom nazočnih.
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

3.

Hrvatsko geografsko društvo je nacionalna strukovna geografska udruga.
Članovi Hrvatskog geografskog društva mogu biti pravne i fizičke osobe koje prihvaćaju Statut i ciljeve Društva.
Hrvatsko geografsko društvo registrirano je pri Gradskom uredu za opću upravu, i neprofitna je pravna osoba.
Hrvatsko geografsko društvo pravni je slijednik Geografskog društva osnovanog 1897. godine u Zagrebu, Geografskog društva Hrvatske obnovljenog 1947. godine, Saveza geografskih društava Hrvatske oformljenog 1987. godine, koji je na godišnjoj skupštini 10. 01. 1992. preimenovan u Hrvatsko geografsko društvo.

4.

Hrvatsko geografsko društvo ima svoj znak.
Znak je kružnog oblika, s plavim vijencem unutar kojega je na gornjem dijelu bijelim slovima upisan tekst „HRVATSKO GEOGRAFSKO DRUŠTVO“, a na donjem dijelu „1897“. Središnji dio znaka je žute boje, s ucrtanih 7 meridijana i 7 paralela koji ga dijele na 64 polja. Dva središnja polja u smjeru sjeverozapad-jugoistok ispunjena su crvenom bojom.

5.

Hrvatsko geografsko društvo ima pečat. Pečat je okruglog oblika, promjera 3 cm a sadrži znak udruge opisan u čl. 4. Statuta.
6.

Hrvatsko geografsko društvo zastupa predsjednik udruge.
Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje udruge.

II PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI HRVATSKOG GEOGRAFSKOG DRUŠTVA

7.

Hrvatsko geografsko društvo je osnovano u cilju promicanja geografije kao struke, nastavnog predmeta i znanosti u Republici Hrvatskoj.
Sukladno cilju, Društvo djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja.

8.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi iz čl. 7, a kojima će se baviti Hrvatsko geografsko društvo su:
– priređivanje i organiziranje kongresa, znanstvenih i stručnih skupova, metodičko-stručnih seminara, terenskih usavršavanja, studijskih putovanja i drugo
– održavanje veze s geografskim i drugim srodnim udrugama u Republici Hrvatskoj i svijetu
– izdavanje znanstvenih i stručnih časopisa i drugih geografskih publikacija, sukladno posebnim propisima
– vođenje stručnih, znanstvenih i edukativnih projekata
– iniciranje i provođenje projekata namijenjenih radu s darovitim učenicima
– sudjelovanje u provođenju natjecanja učenika na nacionalnoj i internacionalnoj razini

9.

Rad Hrvatskog geografskog društva je javan. Javnost rada ostvaruje se kroz iznošenje izvještaja na skupštini i njihovim objavljivanjem u izdanjima Hrvatskog geografskog društva, a po potrebi i u sredstvima javnog priopćavanja. Također, članovi udruge će o važnijim događajima iz rada Hrvatskog geografskog društva biti obaviješteni osobno, pisanom obaviješću ili putem elektronske pošte, ili putem službenih mrežnih stranica udruge.

III ČLANSTVO U HRVATSKOM GEOGRAFSKOM DRUŠTVU

10.

Članovi Hrvatskog geografskog društva mogu biti redovni i počasni. Redovni članovi su fizičke ili pravne osobe.
Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik (potpisuje pristupnicu za učlanjivanje djeteta u udrugu)
Pravne osobe samostalno biraju svojeg predstavnika koji ih zastupa u radu udruge i o tome pismeno obavještavaju Upravni odbor udruge.
Počasni članovi Hrvatskog geografskog društva su osobe koje takvima potvrdi Skupština, na prijedlog Upravnog odbora.

11.

Članarinu plaćaju svi članovi, osim počasnih.
Visinu članarine predlaže Upravni odbor, a potvrđuje Skupština. Članarina pravnih osoba deseterostruko je veća od članarine fizičkih osoba. Posebna pogodnost daje se osnovno-, srednjo-, i visokoškolskim ustanovama koje plaćaju peterostruko veću članarinu od fizičkih osoba.
Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u udruzi.
Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.
Popis članova vodi tajnik udruge.
12.

Redovni članovi imaju pravo predlagati, birati i biti birani u sva tijela Hrvatskog geografskog društva, na način koji je predviđen Statutom. Članovi su pozvani svojim radom i zalaganjem čuvati i podizati ugled udruge i izvršavati preuzete obveze i dužnosti.

13.

Svi članovi udruge dobivaju časopise (Hrvatski geografski glasnik i Geografski horizont) koje izdaje Hrvatsko geografsko društvo a druge publikacije u izdanju udruge mogu nabaviti uz popust što ga određuje Upravni odbor. Članovi Hrvatskog geografskog društva mogu dobiti i ostale pogodnosti prema odluci Upravnog odbora.

14.

Članstvo u Hrvatskom geografskom društvu prestaje neplaćanjem članarine, na vlastiti zahtjev ili isključenjem. Prestanak članstva u udruzi ne znači i podmirenje nepodmirenih obaveza.

15.

Odluku o isključenju članova donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora. Prijedlog Upravnog odbora temelji se na argumentiranom pisanom prijedlogu najmanje 10 % ukupnog broja članova udruge ili samog Upravnog odbora. Protiv odluke o isključenju član ima pravo žalbe koju rješava Skupština Hrvatskog geografskog društva.

16.

Sporovi i sukob interesa rješavaju se na sjednicama Skupštine natpolovičnom većinom prisutnih članova.

IV UNUTARNJI USTROJ I UDRUŽIVANJE

17.

Hrvatsko geografsko društvo može, radi svrsishodnijeg ostvarivanja ciljeva, osnovati sekcije koje će se baviti pojedinim djelatnostima utvrđenim u čl. 8 Statuta.

18.

Sekcije su ustrojstveni oblici Hrvatskog geografskog društva i nemaju status pravne osobe.
Sekcije osniva Upravni odbor odlukom, u skladu s potrebama djelovanja Hrvatskog geografskog društva. Odluka o osnivanju sekcije sadrži odredbu o nazivu, sjedištu, ustroju, cilju djelovanja i osobi ovlaštenoj za predstavljanje sekcije.

19.

Hrvatsko geografsko društvo, može se sa srodnim udrugama udružiti u saveze ili zajednice udruga, te se učlaniti u međunarodne udruge.
Odluku o udruživanju donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

V TIJELA UDRUGE

20.

Tijela Hrvatskog geografskog društva su:
– Skupština,
– Upravni odbor,
– Predsjedništvo,
– Nadzorni odbor,
– Nacionalni odbor

21.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Hrvatskog geografskog društva. Skupštinu čine svi poslovno sposobni redovni članovi udruge, te po jedan predstavnik svake pravne osobe redovne članice udruge.

22.

Sjednica Skupštine može biti redovna, izborna i izvanredna.

23.

Redovna sjednica Skupštine održava se jednom godišnje, izborna jednom u četiri godine, a izvanredna sjednica Skupštine se saziva po potrebi.
Sjednice Skupštine saziva Upravni odbor, najmanje 7 dana prije održavanja. U odluci o sazivanju Skupštine utvrđuje se dnevni red, te datum, vrijeme i mjesto održavanja sjednice.
Prijedlog za izvanrednu sjednicu Skupštine može dati Nadzorni odbor Hrvatskog geografskog društva, a može je sazvati i Upravni odbor na vlastitu inicijativu.
U slučaju isteka mandata Upravnog odbora, Sjednica skupštine saziva se na prijedlog najmanje 10% od ukupnog broja članova Udruge upisanih u popis članova prije isteka mandata.

24.

Skupština može odlučivati ako je nazočna barem polovica ukupnog broja članova udruge. Ako na skupštinsko zasjedanje ni pola sata nakon predviđenog početka zasjedanja ne dođe polovica članova udruge, nazočni članovi pravovaljano odlučuju.
25.

Redovnoj i izvanrednoj sjednici Skupštine predsjedava Predsjednik udruge, a izbornoj skupštini radno predsjedništvo.
Radno predsjedništvo se bira na početku rada izborne skupštine, na prijedlog Upravnog odbora udruge.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji potpisuje zapisničar i koji se trajno čuva u Arhivu udruge.

26.

Skupština Hrvatskog geografskog društva:
– donosi i mijenja Statut udruge,
– raspravlja i odlučuje o tome kako će se ciljevi udruge što bolje ostvariti,
– usvaja godišnje financijsko izvješće,
– raspravlja i usvaja izvještaje o radu udruge,
– donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,
– bira i razrješava članove Upravnog i Nadzornog odbora,
– donosi plan rada i djelovanja udruge za narednu godinu,
– utvrđuje politiku rada Udruge,
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarskih djelatnosti
– odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
– imenuje i opoziva likvidatora udruge,
– donosi odluku o isključenju člana iz Udruge,
– odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine udruge,
– donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge),
– odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

27.

Skupština odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova, osim o promjeni Statuta, o čemu se odlučuje dvotrećinskom većinom prisutnih članova.
Izbori u tijela koja bira Skupština obavljaju se javnim glasovanjem.

28.

Upravni odbor čini neparni broj od 9 do 15 članova koje bira Skupština.
Upravni odbor sjednice održava po potrebi. Sjednice Upravnog odbora saziva i vodi predsjednik, a u njegovom odsustvu potpredsjednik udruge. Sjednicu Upravnog odbora moguće je sazvati i na prijedlog više od 10% ukupnog broja članova Udruge.

29.

Upravni odbor:
– bira, imenuje i razrješuje iz reda svojih članova predsjednika, potpredsjednika, tajnika i blagajnika Hrvatskog geografskog društva,
– bira i imenuje članove Nacionalnog odbora,
– saziva Skupštinu,
– utvrđuje prijedlog Statuta i drugih odluka koje se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
– utvrđuje prijedlog programa djelatnosti i planove rada,
– organizira djelatnosti iz čl. 8 Statuta koje služe ostvarivanju ciljeva rada udruge,
– upravlja imovinom udruge,
– podnosi Skupštini izvještaje o radu,
– bira uredništva i urednike pojedinih izdanja udruge, te donosi Pravilnik o njihovu radu
– imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,
– obavlja druge zadatke predviđene Statutom i drugim aktima udruge.

30.

Mandat Upravnog odbora traje četiri godine. Na izvanrednoj sjednici skupštine može se razriješiti Upravni odbor ili pojedini njegovi članovi i prije isteka mandata.

31.

Na svojim sjednicama Upravni odbor odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova. Odluke se donose javnim glasovanjem, osim ako makar jedan član Upravnog odbora zatraži tajno glasovanje.
Odluke Upravnog odbora su valjane ako sjednici prisustvuje više od polovice njegovih članova

32.

Predsjedništvo udruge čine predsjednik, potpredsjednik, tajnik i blagajnik, koji ujedno čine i predsjedništvo Upravnog odbora. Mandat Predsjedništva traje četiri godine.

33.

Predsjedništvo provodi odluke Skupštine i Upravnog odbora.

34.

Udrugu zastupa predsjednik. Predsjednik pojedine svoje ovlasti može putem punomoći prenijeti drugom članu Predsjedništva.

35.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština.
Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

36.

Nadzorni odbor udruge prati i nadzire rad tijela utvrđenih ovim Statutom. O svom nalazu i mišljenju podnosi izvještaj Skupštini na razmatranje i prihvaćanje, kao i tijelu čiji je rad nadzirao.
Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje udruge.
Nadzorni odbor ima tri člana, čiji je mandat četiri godine. Sjednice se održavaju prema potrebi, a odluke se donose većinom glasova članova Nadzornog odbora.

37.

Nacionalni odbor je tijelo koje brine o ostvarivanju međunarodne suradnje i članstva Hrvatskog geografskog društva u IGU.
Nacionalni odbor ima 4 člana koje bira i imenuje Upravni odbor. Mandat članova Nacionalnog odbora je četiri godine.
Nacionalni odbor podnosi izvještaj o svojem radu Skupštini udruge, a po potrebi i Upravnom odboru.

VI IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

38.

Imovinu udruge čine novčana sredstva, pokretne stvari i nekretnine, te druga imovinska prava udruge.

39.

Udruga stječe imovinu:
– od članarine,
– putem sponzorstava i donacija,
– dotacijama iz proračuna,
– iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

VII PRESTANAK RADA UDRUGE

40.

Udruga prestaje s radom odlukom Skupštine. Odluka o prestanku rada je valjana ako je donesena tročetvrtinskom većinom glasova ukupnog broja članova udruge.
Udruga prestaje s radom i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

41.

U slučaju prestanka rada udruge imovina će pripasti Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

VIII ZAVRŠNE ODREDBE
42.

Ovaj Statut donesen je na sjednici skupštine održanoj 9. siječnja 2015. godine.

43.

Tumačenje odredaba ovoga Statuta i drugih akata udruge daje Upravni odbor.

44.

U drugim slučajevima koji nisu uređeni Statutom primjenjuje se Zakon.

45.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja. Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Hrvatskog geografskog društva od 7. siječnja 2010. godine.

U Zagrebu, 9. siječnja 2015.

Predsjednik Hrvatskog geografskog društva:
Izv. prof. dr. sc. Danijel Orešić

Hrvatsko geografsko društvo Frontier Theme